1. Algemeen.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst afgesloten met Qustomized en de verbintenissen die hieruit ontstaan. De bepalingen van Boek II, Titel III van het Burgerlijk Wetboek dienen als referentie voor de afdwingbaarheid, interpretatie en geldigheid van de betrokken overeenkomsten.

Door een overeenkomst af te sluiten met Qustomized erkent de opdrachtgever kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze te aanvaarden.

Door een overeenkomst aan te gaan, onderworpen aan deze algemene voorwaarden en in eender welke vorm ook, verzaakt de opdrachtgever aan zijn eigen eventuele algemene en/of bijzondere aankoopvoorwaarden.

2. Prijsopgaven.

Tenzij anders vermeld zijn alle offertes vanwege Qustomized vrijblijvend en gelden de opgenomen prijsopgaven gedurende 90 dagen. Alle prijzen worden weergegeven in euro/€.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging van Qustomized of bij (begin van) uitvoering van de verbintenissen door haar aangegaan.

Elke verandering aan de oorspronkelijke overeenkomst die door de opdrachtgever wordt gevraagd, zal enkel gebeuren mits akkoord met de door Qustomized geformuleerde en eventueel gewijzigde voorwaarden.

3. Uitvoering van de overeenkomst.

Qustomized verbindt zich ertoe alle zorgen te besteden aan de uitvoering van de haar toevertrouwde opdrachten. Indien de goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, behoudt Qustomized zich het recht voor bepaalde werken door derden te laten verrichten.

De opdrachtgever bezorgt Qustomized binnen de gestelde termijnen al de nodige documenten en inlichtingen die worden gevraagd of die de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen als noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Qustomized is, behoudens overmacht, gehouden de afgesproken termijnen te eerbiedigen, op voorwaarde dat de opdrachtgever haar de bovenstaande documenten en inlichtingen bezorgt binnen de gestelde termijnen.

Qustomized zal geen persoonlijke gegevens of vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever aan derden verstrekken, tenzij zij hiertoe wettelijk wordt verplicht (verwijzing naar Art. 6.). Qustomized behoudt zich wel het recht voor om als referentie voor promotiedoeleinden te verwijzen naar geleverde eindproducten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

Qustomized is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door laattijdige mededeling van gegevens, onjuiste of onvolledige gegevens. Behoudens schriftelijke afwijkend beding is Qustomized niet belast met het onderzoek naar de correctheid of volledigheid van de haar door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens/documenten. Deze gegevens/documenten blijven ter beschikking van Qustomized zolang de werken duren en zolang de laatste factuur niet betaald is.

Bij de opbouw van software komt automatisch een onderhoudsovereenkomst tussen de opdrachtgever en Qustomized met betrekking tot de uitgebouwde software. Deze onderhoudsovereenkomst kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. De overeenkomst kan op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met in acht name van een opzegtermijn van 2 maanden. De onderhoudswerken voor software wordt door Qustomized elke maand gefactureerd, indien van toepassing.

4. Betaling.

Behoudens andersluidend beding wordt er periodiek aan de opdrachtgever gefactureerd voor de reeds geleverde prestaties. De regelmaat van deze facturatie wordt per opdrachtgever contractueel bedongen. Wanneer werken in fasen worden uitgevoerd kan Qustomized de uitvoering van de werken tot een volgende fase opschorten, zolang de werken van de vorige fase niet betaald zijn door de opdrachtgever.

Qustomized heeft het recht reeds delen van een schijf te factureren als aangetoond kan worden dat de reeds uitgevoerde werken overeenkomen met het gefactureerde percentage.

Facturen dienen via overschrijving te worden betaald. Behoudens andersluidend beding heeft elke factuur een vervaltermijn van 14 dagen.

Iedere betwisting van een factuur dient binnen 14 dagen na verzending van de factuur schriftelijk en gemotiveerd te gebeuren aan Qustomized.

Elke niet-betaalde factuur op de vervaldag brengt van rechtswege en zonder aanmaning moratoire interesten teweeg op het laattijdig betaald bedrag aan de wettelijke rentevoeten overeenkomstig het gemeen recht voor consumenten dan wel de wet van 2 augustus 2002 voor ondernemingen. De interest loopt voor ondernemingen van de vervaldag van de factuur tot en met de dag der algehele betaling. Voor consumenten zal wel een voorafgaande ingebrekestelling gebeuren en loopt de interest vanaf deze datum.

Qustomized heeft bij een onbetaalde factuur tevens het recht een forfaitaire schadevergoeding te vorderen van 10% op het laattijdig betaalde bedrag, onverminderd haar recht eventuele gerechtskosten (inclusief de rechtsplegingsvergoeding) te vorderen indien een gerechtelijke procedure noodzakelijk blijkt.

5. Klachten.

Qustomized is enkel verantwoordelijk voor gebreken die bestonden op het ogenblik van de oplevering. Problemen die ontstaan in de geleverde producten of diensten door toedoen van de opdrachtgever en/of slechts na het opleveren vormen geen grond tot aansprakelijkheid in hoofde van Qustomized .

De opdrachtgever dient Qustomized tijdig op de hoogte te brengen van zijn klachten. Qustomized zal, in de mate van het mogelijke en in de mate dat de verantwoordelijkheid haar toekomt, zich ervoor inzetten om aan de klachten tegemoet te komen.

6. Aansprakelijkheid.

Qustomized is niet aansprakelijk voor de fouten van haar zaakvoerders, aangestelden of werknemers. Ook de aansprakelijkheid voor eigen zware fout is uitgesloten.

Qustomized kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor het nadeel dat de opdrachtgever ondervindt ten gevolge van overmacht (niet-limitatief: stroompanne, blikseminslag, defecten, netwerkstoring, gegevensverlies). Qustomized is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. Zij is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van de door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op een door haar ontworpen website werd/wordt aangebracht. De inhoud van gegevensverspreiding en publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Qustomized is niet belast met een controle of toezicht van inhoudelijke publicaties. Alle auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes dienaangaande zijn ten laste van de opdrachtgever.

De opdrachtgever dient rekening te houden met het feit dat derden kennis zouden kunnen nemen van informatie die via het internet wordt verzonden. Qustomized kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden geacht voor de schade voorkomend uit het verzenden van geheime of vertrouwelijke informatie wanneer de opdrachtgever deze informatie niet heeft beveiligd of verzekerd.

In geval van toerekenbare contractuele tekortkoming in hoofde van Qustomized kan zij slechts gehouden zijn tot een schadevergoeding van ten hoogste het factuurbedrag.

7. Eigendomsvoorbehoud en intellectuele rechten sensu lato.

De opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht/licentie op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij al zijn verplichtingen jegens Qustomized heeft voldaan. De voorwaarden van een eigendomsoverdracht of gebruiksrecht/licentie zullen contractueel worden vastgelegd.

Het door Qustomized vervaardigde materiaal mag niet worden bewerkt, gekopieerd of verwerkt in andere producten of websites dan waarvoor het oorspronkelijk werd bestemd, tenzij zij hiervoor haar uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming geeft of de voorwaarden van de licentieovereenkomst anders bepalen.

Door Qustomized verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijven volledig eigendom van Qustomized, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk en eventueel tegen vergoeding anders werd overeengekomen.

Qustomized houdt zich het recht voor om de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis en vaardigheid voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8. Opschorting, verbreking en ontbinding.

Ingeval de opdrachtgever nalaat zijn overeengekomen verbintenissen uit te voeren is Qustomized, zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn, van rechtswege en zonder aanmaning en onverminderd haar recht op een schadevergoeding, gerechtigd de overeenkomst op te schorten, te verbreken of als ontbonden te beschouwen.

In situaties van overmacht kan Qustomized de overeenkomst eenzijdig opschorten, verbreken of ontbinden, zonder vergoeding verschuldigd te zijn

Qustomized behoudt zich eveneens het recht voor de overeenkomst eenzijdig te beëindigen wanneer de opdrachtgever handelingen stelt die zich nadelig manifesteren of kunnen manifesteren ten opzichte van Qustomized.

Qustomized heeft het recht om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, toezicht van betaling heeft aangevraagd (o.a. WCO) of anderszins het vrije beheer van zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.

In geval van vroegtijdige verbreking of ontbinding van de overeenkomst, zal Qustomized steeds de opdrachtgever kunnen factureren voor hetgeen reeds gepresteerd werd in uitvoering van de overeenkomst

9. Afwijking van de algemene voorwaarden.

Afwijken van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk mits uitdrukkelijk schriftelijk beding. Afwijkende bedingen vervangen enkel de algemene voorwaarden waarvan zij afwijken, de overige algemene voorwaarden blijven integraal van toepassing.

De eventuele nietigheid of ongeldigheid van een van de algemene voorwaarden brengt niet de nietigheid of ongeldigheid van de andere voorwaarden of van de overeenkomst met zich mee.

Partijen engageren zich om een nietig, ongeldig of onafdwingbaar beding in onderling overleg onverwijld te vervangen door een rechtsgeldig beding dat de strekking van het oorspronkelijk beding zoveel mogelijk benadert.

10. Wijziging van de algemene voorwaarden.

Qustomized behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Qustomized brengt de opdrachtgever hier schriftelijk van op de hoogte, met de nieuwe algemene voorwaarden bijgevoegd bij dit schrijven.

Bij gebrek aan reactie binnen 5 dagen na de kennisgeving wordt de opdrachtgever verondersteld akkoord te gaan met de ter kennis gegeven wijzigingen.

In geval de opdrachtgever niet akkoord gaat met de ter kennis gegeven wijzigingen van de algemene voorwaarden, dient hij Qustomized hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen binnen 5 dagen na de kennisgeving. De opdrachtgever dient dit verzet grondig te motiveren.

Dergelijk verzet heeft de onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst ter zake en eventueel daaruit volgende overeenkomsten tot gevolg, behoudens andersluidende overeenkomst. Qustomized is hierbij geen enkele vergoeding verschuldigd aan de opdrachtgever. De opdrachtgever is de vergoeding van hetgeen reeds gepresteerd is verschuldigd aan Qustomized, hetgeen via factuur zal worden aangerekend.

Eventuele documenten van de opdrachtgever die nog in het bezit zijn van Qustomized zullen na betaling van de laatste factuur binnen 5 dagen aan de opdrachtgever worden overgemaakt.

11. Toepasselijk recht.

Het Belgisch recht is van toepassing op elke overeenkomst gesloten met Qustomized en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

Geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst met Qustomized of de eruit voortvloeiende overeenkomsten zullen, voor zover geen minnelijke regeling mogelijk is, enkel worden behandeld door de bevoegde rechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt. Enig ander forum wordt hierbij uitgesloten.